ghar pe koi nahin hai

chơi hai con khơ me cò_n zin là_m cô_ng nhâ_n cho nhà_ mì_nh