200 strokes challenge joi

Scottish slut now takes nearly 200 strokes.